Ogólne informacje o CFE Polska sp. z o.o.

CFE Polska sp. z o.o. (dalej: „CFE”, „Spółka”) jest jedną ze spółek wchodzących w skład międzynarodowej Grupy CFE. Podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest aktywność na rynkach koncesji PPP, budownictwa, nieruchomości, instalacji i inżynierii morskiej. CFE istnieje na polskim rynku budowlanym od ponad dwudziestu lat i posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów przemysłowych, mieszkaniowych, handlowo – usługowych oraz hotelarskich, realizowanych przy użyciu najnowszych technologii i najwyższej jakości materiałów. Pierwszoplanowym celem Spółki w ramach prowadzonej działalności jest profesjonalne i rzetelne wykonywanie inwestycji budowlanych, mając na uwadze interes klienta oraz szacunek do podwykonawców oraz partnerów biznesowych. Najważniejszymi wartościami, którymi kieruje się Spółka są szacunek, profesjonalizm, elastyczność oraz praca zespołowa.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

W dniu 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) wprowadzające obowiązek publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej.

W związku ze spełnieniem w poprzednim roku podatkowym, tj. roku podatkowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 (dalej: rok podatkowy 2020) kryterium przychodowego, Spółka wypełnia obowiązek poprzez publikację niniejszej informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020. Zakres wskazanych przez Spółkę informacji o realizowanej strategii podatkowej jest zgodny z katalogiem informacji wskazanym w art. 27c ust. 2 ustawy o CIT z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej przez Spółkę działalności.

Niezależnie od konieczności wypełnienia obowiązku nałożonego ustawą, CFE wskazuje, że opublikowanie informacji o realizowanej strategii podatkowej Spółka traktuje jako wyraz jej transparentnego podejścia do realizacji obowiązków podatkowych zarówno wobec organów podatkowych, partnerów handlowych jak i inwestorów.

Podstawowym założeniem CFE, w zakresie kwestii podatkowych, jest prawidłowe wywiązywanie się z nałożonych na nią obowiązków podatkowych, w tym w szczególności płacenie podatków w kwocie i w czasie wymaganym przepisami prawa podatkowego. Spółka nie uczestniczy i nie będzie uczestniczyć w sztucznych konstrukcjach tworzonych w celu obejścia prawa podatkowego. Wszelkie przedsięwzięcia Spółki są uzasadnione ekonomiczne, opierając się o względy biznesowe, a nie podatkowe.

Spółka dokłada wszelkich starań, aby efektywnie wykonywać nałożone na nią obowiązki podatkowe m.in. poprzez dostosowanie struktury organizacyjnej do aktualnych celów i realizowanych przez Spółkę zadań, a także przez dobór personelu zaangażowanego w rozliczenia podatkowe Spółki. Pracownicy uczestniczący w realizacji obowiązków podatkowych posiadają odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie pozwalające skutecznie i efektywnie wypełniać powierzone zadania. Spółka inwestuje także w poszerzanie wiedzy kadry pracowniczej z zakresu prawa podatkowego.

W ramach przyjętego przez Spółkę modelu zarządzania funkcją podatkową, Spółka chcąc poprawnie wypełnić bardziej złożone obowiązki podatkowe, część zadań powierza profesjonalnemu podmiotowi zewnętrznemu, którego doświadczenie i zaplecze kadrowe pozwala na prawidłowe i rzetelne wykonywanie usług

Procedury i procesy dotyczące zarządzania obowiązkamiwynikającymi z przepisów prawa podatkowego

W Spółce funkcjonuje szereg zasad regulujących różne obszary związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym również odnoszących się do prawidłowego wywiązywania się z obowiązków przewidzianych w przepisach prawa podatkowego.

Część z nich, z uwagi na skalę realizowanych przez Spółkę przedsięwzięć gospodarczych i związanych z nimi rozliczeń podatkowych (a także w celu utrzymania jednolitego podejścia Spółki w dłuższej perspektywie czasowej), została spisana w postaci formalnych procedur, natomiast część funkcjonuje na zasadzie wypracowanych na przestrzeni lat praktyk postępowania.

Mając na uwadze powyższe Spółka wskazuje, że szereg zagadnień związanych z zarządzaniem wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłową realizację została opisana w procedurach wdrażanych przez Spółkę, w szczególności w procedurach ogólnych dotyczących rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług oraz procedurach szczegółowych takich jak np. procedura należytej staranności VAT, monitorowania ryzyka podatkowego, zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi i podmiotami z rajów podatkowych oraz wypełniania obowiązków z zakresu cen transferowych.

Ponadto Spółka wskazuje, że posiada Podręcznik Procedur Wewnętrznych (ang. Manual of internal procedures) na który składa się:

 • –  Polityka dotycząca bezpieczeństwa, jakości i środowiska
 • –  Polityka etyczna
 • –  Polityka podejmowania decyzji biznesowych
 • –  Polityka zarządzania i monitorowania projektów
 • –  Polityka dotycząca udziałów w spółkach tymczasowych i kapitału spółek
 • –  Polityka zakupów i podwykonawstwa
 • –  Polityka inwestycyjna
 • –  Polityka rachunkowości i zarządzania finansami
 • –  Polityka zarządzania zasobami ludzkimi
 • –  Polityka w zakresie obsługi prawnej, podatkowej i ubezpieczeniowej
 • –  Polityka komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • –  Polityka bezpieczeństwa informacji W konsekwencji, podejmowane przez Spółkę działania w zakresie wypełniania funkcji podatkowej w żadnej mierze nie są przypadkowe, a ich realizacja wynika wprost ze spisanych procedur lub z wypracowanych i doskonalonych wieloletnich praktyk postępowania.

Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Spółka wskazuje, że nie zawarła umowy o współdziałanie, będącej jedyną przewidzianą w polskich przepisach prawa podatkowego formą sformalizowanej dobrowolnej współpracy podatnika z organami Krajowej Administracji Skarbowej. Niezależnie jednak od powyższego, Spółka w ramach kontaktów z organami podatkowymi cechuje się otwartością i transparentnością, a jednym z celów przyświecających Spółce jest wykonywanie obowiązków

20211215_CFE_informacja o realizowanej strategii podatkowej podatkowych w sposób rzetelny, prawidłowy i terminowy, mając na względzie, że także ich funkcję społeczną.

Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych

CFE w roku podatkowym 2020 terminowo realizowała wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa podatkowego.

Spółka wskazuje, że w 2020 r. nie przekazywała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.

Transakcje z podmiotami powiązanymi

Spółka nie dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.

Działania restrukturyzacyjne

W roku podatkowym 2020 Spółka nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych, mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów z nią powiązanych w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Spółka na dzień opublikowania niniejszej informacji nie przewiduje w dającej się przewidzieć przyszłości podejmowania działań restrukturyzacyjnych, o których mowa powyżej.

Informacja o złożonych wnioskach o wydanie interpretacji ogólnej, interpretacji indywidualnej, wiążącej informacji stawkowej oraz wiążącej informacji akcyzowej

Spółka w 2020 roku nie składała wniosków o wydanie: ogólnej interpretacji podatkowej, indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji akcyzowej.

Informacja w zakresie rozliczeń podatkowych na terytoriach lub krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

Spółka informuje, że w roku podatkowym 2020 nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.