KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Niniejsza informacja przeznaczona jest dla osób, które pracują na rzecz obecnych i potencjalnych klientów biznesowych, dostawców i podwykonawców CFE Polska Sp. z o.o.

Przeznaczona jest również dla potencjalnych pracowników i zleceniobiorców CFE Polska Sp. z o.o.

 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie o ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej w skrócie „RODO”). W związku z tym przekazujemy Państwu informację o podstawach prawnych i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych przez CFE Polska Sp. z o.o. oraz prawach z tym związanych.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest CFE Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa, zwana dalej „Administratorem”.

 

Państwa dane osobowe, uzyskane i przetwarzane przez CFE Polska Sp. z o.o.,  pochodzą bezpośrednio od Państwa, w przypadku gdy to Państwo jako pierwsi skontaktowaliście się z firmą CFE Polska lub zostały nam udostępnione przez Państwa pracodawców lub ich kontrahentów, w związku z zawartymi lub potencjalnymi umowami pomiędzy tymi firmami a CFE Polska Sp. z o.o., lub pochodzą  z publicznie dostępnych źródeł udostępnionych przez Państwa lub państwa pracodawców, np. na firmowych stronach internetowych do celów kontaktowych.

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania oraz utrzymania relacji biznesowych, w tym:

– przekazania informacji i przedstawienia ofert współpracy, w odpowiedzi na Państwa zapytania,

– zawarcia i wykonania umów,

– zarządzania relacjami, obsługą klienta i utrzymywania kontaktów z obecnymi i potencjalnymi klientami, dostawcami i podwykonawcami,

– weryfikacji wiarygodności finansowej i/lub prawnej potencjalnych oraz obecnych klientów, podwykonawców i dostawców,

– realizacji obowiązków prawnych, wynikających z zawartych umów,

– przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na stanowisku określonym w ofercie pracy – w przypadku, gdy kontaktują się Państwo z nami w celu złożenia aplikacji,

 

Podstawą przetwarzania Państwa danych jest:

– niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– wypełnienie spoczywających na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

– zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w przypadku podania w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w szerszym zakresie niż określono to w przepisach prawa,

– prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci nawiązania i utrzymania relacji biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 

Przetwarzane przez CFE Polska Sp. z o. o. kategorie Państwa danych osobowych to:

– dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu,

– dane związane z zatrudnieniem, stanowisko, powiązany pracodawca, kwalifikacje, uprawnienia,

– dane związane z rekrutacją, takiej jak: data urodzenia, informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, podane przez kandydata.

 

Udostępnienie Państwa danych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości kontaktowania się z Państwem w sprawach biznesowych oraz zawarcia i realizacji umów z Państwem bądź Państwa pracodawcą / kontrahentem.

 

Dostęp do Państwa danych będą mieli, w zależności od potrzeb, upoważnieni pracownicy, współpracownicy i kontrahenci  CFE Polska Sp. z o. o. oraz spółki Grupy CFE, organy państwowe i/lub władze publiczne, jeśli jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych.

 

CFE Polska Sp. z  o. o. nie przekazuje Państwa danych osobowych poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w CFE Polska przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których dane te są przetwarzane, lub do czasu wycofania przez Państwa zgody (jeśli stanowiła ona podstawę prawna przetwarzania danych) chyba że istnieje inny prawny lub umowny obowiązek przechowywania takich danych.

 

Przysługuje Państwu prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (w przypadku, gdy jej wyrażenie było podstawą przetwarzania), przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do profilowania i/lub podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

 

W celu zawnioskowania o realizację przysługujących Państwu praw oraz w razie pozyskania informacji o naruszeniach ochrony danych, uwag lub wątpliwości odnośnie sposobu, w jaki postępujemy z danymi osobowymi, prosimy o kontakt na adres: rodo@cfe.com.pl